Đá mài bóng vân cọ đen

Kích thước : 10×20. 15×30. 7,5 x22.

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : Cọ đen

Mặt đá : Mài bóng

Là sản phẩm đá mài bóng tự nhiên.