Đá bốc trắng sữa

200.000,0 180.000,0

Kích thước : 10×20

Đơn vị tính : 50 viên / 1m2

Màu Sắc : trắng sữa

Công nghệ : Bốc .

Là sản phẩm đá bóc lồi tự nhiên.